Obchodní podmínky

V rámci zlepšování dostupnosti našeho zboží zákazníkům a celkového zlepšování našich služeb veřejnosti poskytuje naše společnost možnost nákupu spotřebitelům skrze internetové stránky naší společnosti, a to za následujících podmínek: 

I.

Prodávající, který uskutečňuje internetový prodej výrobků kupujícím - spotřebitelům (dále jen „Spotřebitelům“) na základě těchto prodejních podmínek, je Tomáš Laul, se sídlem Rybova 1898/2, 500 09 Hradec Králové, Česká republika, identifikační číslo: 729 69 083.

II.

Spotřebitel si po seznámení s internetovým katalogem a nabídkou prodávajícího vybere zboží nabízené v aktuálním internetovém katalogu a nabídce prodávajícího a vybrané zboží, o jehož zakoupení má zájem, objedná u prodávajícího pomocí objednávky - objednávkového formuláře.

III.

Objednávky - objednávkové formuláře mohou být zasílány po celý kalendářní rok, a to 24 hodin denně. Objednávky zaslané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den. Základní podmínkou přijetí objednávky je správně vyplněný objednávkový formulář zaslaný prodávajícímu. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, nelze považovat za řádnou objednávku. Prodávající přijímá objednávky od osob starších 18 let, s bydlištěm na území ČR. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které budí podezření o zneužití internetového prodeje neoprávněnými osobami (například takové objednávky, které neobsahují telefon či adresu elektronické pošty, kde by bylo možné objednávku potvrdit či ověřit.)

IV.

Objednávku, přijetí objednávkového formuláře potvrdí operátor internetového obchodu nejpozději do dvou pracovních dnů po učinění objednávky. Potvrzení bude učiněno pomocí elektronické pošty nebo telefonicky. Pokud není možné osobu, která objednávku zaslala, v této době kontaktovat, bude objednávka zrušena.

V.

Nabídku činí prodávající pomocí internetového obchodu, internetového katalogu, internetové nabídky. Nabídka vyplývající z internetového obchodu Bagrack.cz platí vždy po dobu, která je v tomto katalogu uvedena. Ceny produktů jsou uváděny v českých korunách. Uvedené ceny jsou koncové, prodávající není plátce DPH.

VI.

Zboží je dodáváno pomocí smluvní přepravní společnosti. Zboží je dodáváno na adresu uvedenou v objednávce - objednávkovém formuláři. Není-li uvedeno jinak, náklady této přepravy zboží hradí Spotřebitel. V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím odeslání zboží poštou na dobírku, je doba dodání zboží tři až sedm pracovních dnů od potvrzení objednávky operátorem internetového obchodu. Přepravce dodává zboží pouze během pracovních dnů, (tj. mimo sobot, nedělí a státních svátků). V případě opožděné dodávky zboží způsobené například přechodným nedostatkem objednaného zboží ve skladu, bude kupující bez prodlení informován operátorem internetového obchodu Bagrack.cz prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Zboží je dodáváno v běžných obalech, do kterých zboží balí výrobce. Se zbožím bude Spotřebiteli dodán návod k obsluze, záruční list, pokud to povaha věci - zboží vyžaduje, a další listiny, které jsou rozhodné pro použití a nakládání s výrobkem. Rovněž bude předána faktura s náležitostmi daňového dokladu. Spotřebitel, případně jiná osoba, která je určena k převzetí zboží Spotřebitelem, je povinna potvrdit přepravci - přepravní službě převzetí zboží včetně všech dokladů. V případě uskutečnění hromadné objednávky, tj. objednávky - objednávkového formuláře s více druhy zboží či s větším počtem zboží, si prodávající vyhrazuje právo zaslat - dodat zboží po částech, tedy ve více balících. Náklady na prostředky komunikace na dálku (např. na své internetové připojení a své telefonické připojení,) nese Spotřebitel.

VII.

Za objednané zboží - výrobky dodané prodávajícím je Spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu - cenu zboží, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, a to platného ke dni doručení objednávky Spotřebitele, prodávajícímu. Spotřebitel má možnost zaplatit kupní cenu objednaného zboží dobírkou: Platba dobírky při zaslání objednaného zboží poštou na dobírku. Zboží je v tomto případě zaplaceno pracovníkovi přepravní služby při dodávce zboží. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí Spotřebiteli objednávku zboží. Na základě uzavřené kupní smlouvy vzniká stranám smluvního vztahu povinnost k plnění dle uzavřené kupní smlouvy. Prodávající je povinen dodat objednané zboží a Spotřebitel je povinen uhradit kupní cenu, která je uvedena v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, který je platný ke dni doručení objednávky spotřebitele prodávajícímu. Kupní cena s příslušnou sazbou DPH je pak uvedena i v předané faktuře. Vlastnické právo k objednanému zboží a nebezpečí nahodilé zkázy přechází na Spotřebitele úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny. Pokud byla kupní cena zaplacena před dodáním zboží, pak vlastnické právo ke zboží a nebezpečí nahodilé zkázy přechází na Spotřebitele až předáním a převzetím dodaného zboží.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

VIII.

Prodávající tímto výslovně poučuje ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku Spotřebitele o jeho právu odstoupit od kupní smlouvy o prodeji objednaného zboží do 14 dnů od jejího uzavření (resp. do 14 dnů od převzetí zboží). V takovém případě je nutné písemné odstoupení od kupní smlouvy  odeslat v této lhůtě na adresu Tomáš Laul, Rybova 1898/2, 500 09 Hradec Králové, Česká republika. Spotřebitel je pak bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, povinen vrátit jemu dodané zboží na adresu skladu Comgate, a.s., Areál Elitex, Vrchlického 323, 517 21 Týniště nad Orlicí, Česká republika a to pomocí přepravní služby, či jiným vhodným způsobem, nikoliv však na dobírku. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

IX.

Předpokladem úplného vrácení Spotřebitelem zaplacené kupní ceny je, že zboží bude vráceno prodávajícímu úplné, včetně veškerého příslušenství. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty dodaného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je s ním nutné nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pro případ uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy dle úst. § 1829 a násl. občanského zákoníku má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je v případě řádného uplatnění odstoupení od smlouvy dle § 1829 a násl. občanského zákoníku povinen vrátit zaplacenou kupní cenu do 14 dnů od odstoupení.

X.

Záruční podmínky: Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí koupeného zboží Spotřebitelem. Záruku je možno uplatnit na adrese: Tomáš Laul, Rybova 1898/2, 500 09 Hradec Králové, Česká republika. Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují. Záruka se netýká optických změn, které vzniknou běžným používáním, které neovlivní funkční schopnost výrobků. Netýká se též vad, které vznikly neodborným a nevhodným zacházením ze strany kupujícího či v rozporu s návodem k použití, a dále škod vzniklých vinou kupujícího. Reklamaci lze uplatňovat pouze po předložení originálu dokladu prokazujícího koupi zboží. Prodávající odpovídá za vady dodaného zboží pouze v případech, pokud Spotřebitel nepoužíval zboží v rozporu s pokyny prodávajícího. Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru Spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že Spotřebitel na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka přepravní služby. Pro jednodušší průběh  reklamace je doporučujeme sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem přepravní služby. Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu jsou uvedeny podrobně v záručním listě, který je předán Spotřebiteli při dodávání objednaného zboží. Informace o pozáručním servisu a o službách poskytovaných po prodeji jsou obsaženy na internetových stránkách prodávajícího. Mimosoudní stížnosti na postup prodávajícího lze uplatňovat u orgánů České obchodní inspekce.

XI.

Spotřebitel prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem splnění zákonných povinností správce, jednání o smluvních vztazích s kupujícím jakožto subjektem údajů, plnění povinností z uzavřených smluv, pro archivační a analytické účely správce, pro marketingové a obchodní účely správce a pro informování a nabídku dalších služeb správce nebo jeho obchodních partnerů. Spotřebitel současně dává prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů tak je uvedeno výše. Tento souhlas je dán na dobu neurčitou. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle věty první tohoto odstavce a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Spotřebitel současně prohlašuje, že byl seznámen s právem svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Spotřebitel také tímto dává prodávajícímu svůj souhlas s přiřazováním dalších osobních údajů, které byly získány legálním způsobem, k osobním údajům získaným z této kupní smlouvy. Současně Spotřebitel dává prodávajícímu souhlas s poskytování osobních údajů třetím osobám, avšak pouze za účelem nabízení obchodu a služeb v souvislosti s obchodní činností prodávajícího.

XII.

Shora uvedené obchodní podmínky internetového obchodu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, která vznikne v rámci internetového prodeje mezi prodávajícím Tomášem Laulem a Spotřebitelem jako kupujícím. Spotřebitel jako kupující tyto obchodní podmínky internetového obchodu v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněné objednávky - objednávkového formuláře prodávajícímu. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto obchodních podmínek internetového obchodu musí prodávající a Spotřebitel - kupující dohodnout v písemné podobě, a to před odesláním objednávky, objednávkového formuláře.

Kupující má jako spotřebitel dle ust. § 22d z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,ve znění p.p., právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy před orgány České obchodní inspekce, viz. www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu neplatí a nevztahují se na prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.

V Hradci Králové dne 1. 2. 2016

Formulář odstoupení od kupní smlouvy