Pravidla FB soutěže

1. POŘADATEL

Fyzická osoba Tomáš Laul se sídlem v Rybova 1898/2, 500 09 Hradec Králové, IČ: 729 69 083, evidovaná u Živnostenského úřadu pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bagrack.cz, (dále jen „pořadatel“).

2. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Soutěž probíhá na základě jednoho soutěžního kola trvajícího od 6. 12. 2017 od vyhlášení na Facebooku a Instagramu Bagrack.cz do 10. 12. 2017 23:59. Soutěže se uživatel (dále jen „soutěžící“) zúčastní splněním následujících podmínek:

  • dát “To se mi líbí” FB stránce a nebo začít sledovat profil na Instagramu,
  • na FB odpovědět na otázku do komentářů u příspěvku nebo
  • na Instagramu odpovědět na otázku do komentářů u příspěvku nebo přidáním vlastní fotky s hashtagy #bagrack a #bagracksoutez a označením účtu @bagrack.cz

Každá fyzická osoba se může zúčastnit jen jednou na FB a jednou na IG Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli souhlas s tím, aby následně zpracoval jeho kontaktní údaje nutné pro dodání výhry. Dále souhlasí s tím, že jméno výherce ve tvaru: „Křestní jméno a příjmení“ (např. Josef Novák.) bude uveřejněno na facebookové a instagramové stránce pořadatele (https://www.facebook.com/bagrack.cz/ a https://www.instagram.com/bagrack.cz/) a může být doplněno jeho profilovou fotografií z Facebooku pro účely identifikace výherce.

Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pouze jednou pod svým vlastním Facebook a Instagram profilem. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby blízké zaměstnancům pořadatele. Soutěž je určena osobám s doručovací adresou na území České republiky.

3. VÝBĚR VÝHERCŮ

Výhercem se stane 1 soutěžící ze všech odpovědí na Facebooku i Instagram. Vybrána bude nejoriginálnější odpověď odbornou porotou.

4. ODMĚNY V SOUTĚŽI

Výhrou v soutěži je: 1x Kožená taška Brodrene BL01 šedá

Výherce musí po skončení soutěže odeslat své kontaktní údaje prostřednictvím zprávy na Facebook nebo Instagramu na jednu ze stránek pořadatele. Pokud výherce nedodá kontaktní údaje do 2 dnů, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výherci předána poštovní zásilkou na výhercem poskytnutou adresu nejpozději do 4 týdnů ode dne obdržení poštovní adresy nebo bude předána elektronicky na e-mailovou adresu výherce, pokud tuto formu předání umožňuje odměna v soutěži (např. slevové kupony či poukázky). Adresa musí být na území České republiky. Výherce, který si výhru nepřevezme a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto podmínkách, ztrácí na výhru nárok.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy. Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail nebo zprávu zaslaný pořadatelem.

Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel e-mail nebo zprávu od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen (příkladem může být např. odeslání soutěžního emailu z více emailových adres nebo uvedení nepravého jména a příjmení v emailu); to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Ze soutěže budou vyřazeny emaily, které jsou vulgární. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti pořadatele i třetích osob – partnerů pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu.Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.

Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook a Instagram a značce Brodrene Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook a Instagram.

V Hradci Králové, dne 6. 12. 2017